środa, 11 kwietnia 2018

Zakupy z chin przepisy celne
Towary zawarte w PRZESYŁKACH (paczkach) pocztowych/kurierskich, przywożone z państw trzecich (niebędących członkami Unii Europejskiej), są traktowane tak samo, jak każde inne importowane towary. Zatem przesyłanie towarów do Polski spoza terytorium Unii wiąże się – za wyjątkiem zwolnień wynikających wprost z przepisów prawa – z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych, niezależnie od tego, czy towary te:
-        zostały zakupione, czy też otrzymane bezpłatnie;
-        są nowe, czy używane;
-        są przeznaczone na prywatny użytek, czy ostatecznie sprzedawane.

W myśl art. 69 ust. 1 pkt 1 Prawa celnego w naszym kraju organem celnym, stosownie do swojej właściwości, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy KAS do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy m.in. obejmowania towarów procedurami celnymi oraz wykonywania innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, a także wymiar należnościcelnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów.

UwagaInformacje o przeliczaniu na złotówki kwot wyrażonych w euro (tabela równowartości na dany rok) – są dostępne na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl , szczegółowy adres/link/ścieżka: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/kursy-walut/pozostale-kursy/rownowartosci-w-zlotych-polskich-kwot-w-euro-okreslonych-w-przepisach-celnych-do-celow-innych-niz-okreslenie-klasyfikacji-taryfowej-towarow-lub-naleznosci-celnych-art-53-ust-2-UKC

PRZESYŁKI O NIEWIELKIEJ WARTOŚCI
Zgodnie z postanowieniami art. 23 i 24 WSZC zwolnione od cła są przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego (nie będącego członkiem Unii) do odbiorcy znajdującego się na terytorium Unii (np. w Polsce), zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Zwolnienia tego nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Jak wynika z powyższego zwolnienie od cła dla przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego do odbiorcy w Unii, zawierających np. towary zakupione na aukcji internetowej, uzależnione jest zarówno od wartości tych towarów, jak i od ich rodzaju (oba warunki muszą zostać spełnione łącznie).

Na podstawie art. 51 ustawy VAT zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Ponadto należy mieć na uwadze, iż w myśl art. 51 ust. 3 ustawy VAT – w przypadku towarów importowanych w drodze „zamówienia wysyłkowego”, nie stosuje sięzwolnienia od podatku VAT.

WYMIAR NALEŻNOŚCI
Podstawą wymiaru cła jest wartość celna przywożonych towarów, czyli cena faktycznie zapłacona lub należna za towary. Opłaty pocztowe, którym podlegają towary przesyłane pocztą do miejsca przeznaczenia, są włączane do wartości celnej tych towarów, z wyjątkiem ewentualnej dodatkowej opłaty pocztowej pobieranej na obszarze celnym Unii (zob. art. 139 RW). Wysokość stawki celnej zależy w szczególności od rodzaju przywożonych towarów oraz od kraju ich pochodzenia. W przypadku radiotelefonów stawka celna wynosi 0%.

Podstawę wymiaru podatku VAT stanowi wartość celna przywożonych towarów, powiększona o należne cło, a także o należny podatek akcyzowy (tylko jeżeli występuje). Obecnie w naszym kraju „podstawowa” stawka podatku VAT wynosi 23%.

Wysokość stawek (celno-podatkowych) dla określonych towarów można ustalić samodzielnie przy wykorzystaniu przeglądarki taryfowej „Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej – ISZTAR 4”, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych, pod internetowym adresem  www.puesc.gov.pl  (zakładka: Taryfa Celna), szczegółowy adres/link: https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/   

W naszym kraju w celu ustalania wartości celnej stosuje się bieżące kursy średnie walut obcych w złotych, wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski (art. 53 ust. 1 lit. a UKC). Tabele tych kursów dostępne są m.in. pod adresem/linkiem: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/kursy-walut/kursy-dla-wartosci-celnej

ODPRAWA CELNA PRZESYŁEK – PRZEZ „OPERATORA WYZNACZONEGO”
Tryb przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym realizowanym przez Pocztę Polską S.A., czyli„operatora wyznaczonego” – w rozumieniu Prawa pocztowego – regulują w naszym kraju przepisy RMF.

Przesyłki pocztowe, wprowadzone na obszar celny Unii i przeznaczone dla osób fizycznych, są przedstawiane przez Pocztę Polską wraz z deklaracjami celnymi CN 22 lub CN 23 gdy:
-        zawierają towary, o których mowa w art. 138 akapit pierwszy lit. f   RD – czyli zawierają towary objęte zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23-27  rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009, lub
-        są to przesyłki, o których mowa w art. 144 akapit pierwszy RD, czyli przesyłki spełniające wszystkie następujące warunki:
a)    ich wartość nie przekracza 1 000 EUR;
b)   w odniesieniu do takich towarów nie został złożony żaden wniosek o zwrot lub umorzenie należności celnych;
c)    towary te nie są przedmiotem zakazów i ograniczeń.

Towary w przesyłce pocztowej, w stosunku do których nie istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych i podatkowych, uznaje się za objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, jeżeli po ich przedstawieniu organy celne nie postanowiły o poddaniu ich dalszej kontroli albo w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W przypadku gdy przesyłki pocztowe, o których mowa w art. 138 akapit pierwszy lit. f lub art. 144 akapit pierwszy RD, zawierają towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych lub podatkowych, organ celny wystawia „Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego – obrót pocztowy (przywóz)” w trzech egzemplarzach. Odbiorca, przyjmując przesyłkę pocztową, uzupełnia odpowiednio pole C oraz pole F na karcie 3. Karta 3 jest zwracana organowi celnemu przez osobę przedstawiającą przesyłkę (§ 6 RMF).

W przypadku gdy przesyłka pocztowa zawiera towary inne niż określone w art. 138 akapit pierwszy lit. e oraz f lub art. 144 akapit pierwszy RD, należy dokonać zgłoszenia celnego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Prawa celnego, albo na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym, zwanym „dokumentem SAD”, po otrzymaniu powiadomienia (§ 7 RMF).

W przypadku doręczania przez „operatora wyznaczonego” przesyłek zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych, „operator wyznaczony” jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcyprzed wydaniem mu przesyłki. Pobrane należności „operator wyznaczony” jest zobowiązany przekazać – w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania przesyłki odbiorcy – na rachunek urzędu skarbowego, który został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 5 Prawa celnego.

INFORMACJE O PRZESYŁKACH
Dopóki przesyłka nie zostanie przedstawiona organom celnym – właściwym do udzielenia informacji na temat przesyłki jest wyłącznie operator (np. Poczta Polska, „Firma kurierska”), który jest odpowiedzialny za dostarczenie przesyłki do odbiorcy, czyli odpowiednio:
-        jeżeli przesyłka jest dostarczana przez Pocztę Polską – to pytania w tej sprawie osoba zainteresowana powinna kierować (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-20:00): na numery infolinii 801 333 444 (dla dzwoniących z telefonu stacjonarnego) oraz +48 43/842 06 00  (dla dzwoniących z telefonu komórkowego i z zagranicy); na adres e-mail: kontakt@poczta-polska.pl  
-        jeżeli przesyłka jest dostarczana przez „Firmę kurierską” – to pytania w tej sprawie osoba zainteresowana powinna kierować bezpośrednio do właściwej „Firmy kurierskiej” (dane kontaktowe w Internecie).

W serwisach internetowych większości „Firm kurierskich”, a także na stronie internetowej „Poczty Polskiej” dostępna jest usługa śledzenia przesyłek, dzięki której znając numer (identyfikator) przesyłki osoba zainteresowana może samodzielnie ustalićpodstawowe informacje na temat przesyłki oraz jej drogi, w tym sprawdzić gdzie obecnie przesyłka się znajduje.

Dopiero po przedstawieniu przez operatora przesyłki organom celnym – ewentualne pytania oraz dokumenty dotyczące konkretnej przesyłki osoba zainteresowana powinna kierować do właściwej jednostki KAS (urzędu celno-skarbowego/oddziału celnego) – dane kontaktowe jednostek KAS dostępne są pod adresem internetowym www.mf.gov.pl , szczegółowy adres/link/ścieżka:  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kontakt/adresy-jednostek

Jednostki KAS (zob. przepisy RMRF), które dokonują „odpraw celnych” przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską:
-        Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim (322090), tel. 58/7854784, 58/7854780 , e-mail: pucs-oc-8gd@gdy.mofnet.gov.pl , adres: 83-900 Pruszcz Gd., ul. Handlowa 4;
-        Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu (332040), tel. 32/3705340 - 43, e-mail: oc.zabrze@kat.mofnet.gov.pl  , adres: 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5;
-        Oddział Celny „MTP” w Poznaniu (391020), tel. 61/8697260, 61/8666737, e-mail: ocmtp@poz.mofnet.gov.pl , adres: 60-702 Poznań, ul. Głogowska 14;
-        Oddział Celny w Przemyślu - Miejsce Wyznaczone „Poczta Polska” (401010), tel.16/6786525, e-mail: oc.przemysl@pk.mofnet.gov.pl , adres: 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 15;
-        Oddział Celny w Szczecinie - Miejsce Wyznaczone „Poczta Polska” (421010), tel. 91/4343783, e-mail: mw.poczta@szc.mofnet.gov.pl , adres: 70-900 Szczecin, ul. Dworcowa 20b;
-        Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie (441010), tel. 22/5451604, e-mail: OC441010@war.mofnet.gov.pl , adres: 00-900 Warszawa, ul. Łączyny 8.
                                                                                                                            
PODSTAWY PRAWNE
Zasady obejmowania procedurami celnymi przez właściwe organy, w tym wymiaru, poboru oraz stosowania zwolnień od należności celno-podatkowych w przywozie towarów – regulują stosowane bezpośrednio przepisy unijne oraz przepisy krajowe, w szczególności:
-        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona Dz.Urz.UE L 269 z 10.10.2013, str.1, z późn. zm. – zwane: UKC);
-        Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.Urz.UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm. – zwane: RD);
-        Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz.UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm. – zwane: RW);
-        Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE L 324 z 10.12.2009, str. 23 – zwane: WSZC);
-        Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 167, z późn. zm. – zwana: Prawem celnym) – łącznie z przepisami wykonawczymi, w tym: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1293, z późn. zm. – zwane: RMF) oraz rozporządzenieMinistra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2017 r. poz. 372, z późn. zm. – zwane: RMRF);
-        Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm. – zwana: ustawą VAT);
-        Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm. – zwana: ustawą akcyzową);
-        Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm. – zwana: ustawą KAS) – łącznie z przepisami wykonawczymi;
-        Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm. – zwane: Prawem pocztowym).

Prosimy nie odpowiadać na niniejszego maila.

Krajowa Informacja Skarbowa

-----------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza informacja nie stanowi:
 • indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • informacji pozostającej w związku z przedmiotem postępowania podatkowego (w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego);
 • wiążącej informacji akcyzowej – w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
 • wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.

Zapraszamy do korzystania z usług Krajowej Informacji Skarbowej.
Informujemy że pod numerem infolinii: z tel. stac. 801 055 055, z tel. kom. (22) 330 0330, z zagranicy +48 22 330 0330 Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych informacji dotyczących prawa podatkowego i celnego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 18.00.
Zapraszamy także do odwiedzenia Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl , strony internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl 

czwartek, 8 marca 2018

Unboxing paczki z Chin. Zakupy z Aliexpress #6Witam w  kolejnym unboxingu paczki z aliexpress  dzisiaj zaprezentuje 96-cio ledową lampę do zastosowana na kamerę, telefon,aparat fotograficzny itp.Lampa led jest zasilana 4 x aa lub baterią od telefonu bp-4 l,wymiary to 70 mm x 30 mm x 100 mm,strumień świetlny 860 lm, temperatura barwowa 5500 k  (3200 k z filtrem),kąt luminacji 120 stopni,moc światła 9 wat. Lampę możemy zamontować na gorącą stopkę lub na gwint 1/4",waga lampy to 120 gram i dwa filtry zimny biały i pomarańczowy ciepły. Lampa warta kupna zawsze może się przydać do robienia zdjęć lub kręcenia filmów i vlogów np komórką w ciemnych miejscach tam gdzie już zwykłe diody w telefonie wymiękają.


https://pl.aliexpress.com/item/Mini-LED-Video-Light-Photo-Lighting-on-Camera-Hotshoe-Dimmable-LED-Lamp-for-Canon-Nikon-Sony/32785443426.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dENMkh

Zapraszam do komentowania,zostawcie  suba i ocenania 👍😃

sobota, 24 lutego 2018

Unboxing paczki z Chin. Zakupy z Aliexpress #5

Witam dzisiaj następna paczka z aliexpress w której jest key finder pilot blutooth do telefonu w pięciu kolorach białym ,czarnym ,niebieskim,zielonym,różowym,dodatkowo jest aplikacja którą można pobrać na telefon z ios i google play.Koszt to 1,53$ plus poczta Estońska rejestrowana sf e parcel czyli 2,77$,paczka dotarła do mnie w 17 dni.https://pl.aliexpress.com/item/Elistooop-Samochod-w-Smart-Key-finder-finder-Bezprzewodowa-Bluetooth-Tracker-Anty-utracone-alarmu-Tag-Inteligentny-Dziecko/32838144597.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.K8ZBxXZapraszam do komentowania pozostawienia suba i polubienia bloga.


piątek, 16 lutego 2018

Unboxing paczki z Chin. Zakupy z Aliexpress #4

Witam dzisiaj mała prezentacja ładowarki samochodowej która ma kilka ciekawych funkcji takich jak temperatura,volty,ampery pobierane przez  podłączone urządzenie elektroniczne np telefon i nawet pokazuje stan naładowania akumulatora samochodowego w voltach tak że możemy się zobaczyć czy jest do wywalenia czy jeszcze jest dobry . Polecam takie coś sobie zakupić.https://pl.aliexpress.com/item/4-in-1-3-1A-Dual-USB-Car-Charger-Adapter-Voltmeter-Ammeter-Tester-for-Xiaomi-iPhone/32814155511.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2RbXStZapraszam do komentowania i zostawienia suba


środa, 14 lutego 2018

Unboxing paczki z Chin. Zakupy z Aliexpress #3

Witam dzisiaj otwieramy kolejną paczkę z chin,a w paczce jest antena teleskopowa prymale al-800  2,70cmpozycja Funkcje/Dane Techniczne: 

 • 100% Brand New iwysokiej Jakości
 • antena teleskopowa i zwykłe zawarte mogą być wymienne i łatwy do demontażu i przenoszenia.
 • Typ złącza: SMA-F (Kobieta)
 • zespół: Dual Band VHF/UHF
 • częstotliwość: 144/430 MHz
 • zysk: 3.2dBi (VHF)/5.6dBi (UHF)
 • Moc maksymalna: 50 Watów
 • V.S.W.R: Mniej niż 1.5
 • impedancja: 50ohm

sobota, 10 lutego 2018

Unboxing paczki z Chin. Zakupy z Aliexpress #2

Witam dzisiaj zaprezentuję wam 12-nasto funkcyjny miernik usb jaki kupiłem na aliexpress :

parametry techniczne:
napięcie zakres pomiarowy: 3.60 V ~ 32.5 V precyzyjne Rozdzielczość: 0.01 V
aktualny zakres pomiarowy: precyzja 0.00A ~ 5.00 Rozdzielczość: 0.01 A
skumulowane zakres mocy: 0 ~ 999999 WH precyzyjne Rozdzielczość: 0.001 Wh
zakres mocy: 0 ~ 999999 mAH precyzyjne rozdzielczość: 0.001 Ah
temperatura: 0~ + 80 ℃ precyzyjne rozdzielczość: 1 
D +napięcie: 0.000 V ~ 2.999 Vprecyzyjne rozdzielczość: 0.001 V
D-napięcie: 0.000 V ~ 2.999 Vprecyzyjne rozdzielczość: 0.001 V
impedancji obciążenia: 0~ 999 ohm rozdzielczość precyzji: 1 ohm
zakres pomiaru mocy: 0 ~ 299.999 W Rozdzielczości precyzja: 0.001 W
maksymalny czas rozrządu: 999 H 59 M 59 S precyzyjne Rozdzielczość: 1 S
czas, aby odświeżyć: > 500 ms/czas > 500 ms/razy
szybkość pomiaru: 0.5 razy/s
użyj dużych urządzeń o tej samej metal mangan brąz rezystor próbkowania
(1.0mm średnicy metalu manganu brązu materiał < 0.05R)
wymiary produktu: 65x24x14mm
ponieważ moc przepływu: < 0.003 A ( <3mA)
temperatura pracy:-10 ~ + 60 ℃
wilgotność pracy: 10 ~ 80 (bez wątpienia)
ciśnienie robocze: 80 ~ 106 kpa
skumulowane zakres mocy: 0-99999 mah precyzja: 0.001 Ah (nowe funkcje lub D + D-  napięcie )
dane techniczne:
element rozmiar: 65*24*14mm
waga netto: 19g
waga opakowania: 28g
kolor: Czarny
wyświetlacz Kolor: biały lub czarny
zawartość opakowania:
1 x USB Cyfrowy Woltomierz Tester
------------------------------------------------------------------------
charakterystyka funkcji:
1) 8192 pikseli wyświetlacz HD;
2) D + D- Tester napięcia
3) czas zasilania Pamięci danych, takich jak moc;
4) pojedyncze monitorowanie pokazuje napięcie ładowania, prąd, moc, WH energii, mAH, czas ładowania i innych informacji;
5) USB jest miedzi pin i niski opór w pobierania próbek technologii, dostęp po prawie nie ma wpływu na szybkość ładowania;
6) Szeroki Zakres napięcia od 3.60 V do 32.5 V;
7) Niskie i mniejszą mocą od < 0.003 A ( <3mA)
3.60 V ~ 32.5 V/0.00A ~ 5.10A/0 ~ 299.999 W/0 ~ 999999 WH/0 ~ 999999 mAH/0℃ ~ + 80℃/0 ~ 999 ohm/999 H 59 M 59 S/D + D-Napięcia 0.000 V ~ 2.999 V/przepływu Od zasilania: < 0.003 A
8.gdy urządzenie jest > 0.5 W, czas zostanie obliczona!
Zachęcam do kupna
Zapraszam do komentowania,subskrybowania